Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Về phê duyệt Danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2023

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 478/QĐ-UBND về phê duyệt Danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2023 đối với 11 trường hợp. Trong đó:

- Nghỉ hưu trước tuổi 07 trường hợp;

- Thôi việc ngay: 04 trường hợp.

Danh sách cụ thể đính kèm Quyết định.

Danh mục Danh mục