Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

V/v thay đổi thành viên và thay đổi chức danh thành viên Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3655/QĐ-UBND về thay đổi thành viên và thay đổi chức danh thành viên Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 

1. Thay đổi thành viên Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

- Ông Giang Văn Hiển, Phó Cục trưởng Cục thuế Thành phố, Thành viên thay ông Thái Minh Giao, Phó Cục trưởng Cục thuế Thành phố, Thành viên.

- Bà Lê Đinh Hà Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên thay ông Lê Việt Bảo, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên.

- Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương, Thành viên thay ông Võ Lê Bích Đồng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương, Thành viên.

- Ông Huỳnh Hùng Kiệt, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thành viên thay ông Vũ Trung Hưng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thành viên.

2. Thay đổi chức danh thành viên Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng phòng Phòng Đầu tư sửa chữa, Sở Tài chính, Thành viên thành Phó Giám đốc, Sở Tài chính, Thành viên.

 

Danh mục Danh mục