Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Tiếp nhận và điều động công chức Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận, Quận 7

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 370/QĐ-SNV ngày 10 tháng 8 năm 2023 về tiếp nhận và điều động ông Dương Quốc Cường, công chức Văn hóa - Xã hội Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận, Quận 7 đến nhận công tác tại Văn phòng Sở Nội vụ kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Danh mục Danh mục