Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Sở Nội vụ Thành phố ban hành Thông báo số 4471/TB-SNV về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 của Sở Nội vụ như sau:

1. Công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01 tháng 9 năm 2023 đến hết thứ Hai ngày 04 tháng 9 năm 2023. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghĩ Lễ nêu trên. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ trong ngày nghỉ Lễ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

Sở Nội vụ Thành phố xin báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để tiện liên hệ công tác.

/documents/20197/0/4471tbsnv.pdf/f8a619c1-55ef-4494-9119-c7cd53a31091

Danh mục Danh mục