Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo lịch kiểm tra công vụ năm 2023

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Tổ kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Thông báo số 6053/TB-SNV về kiểm tra công vụ năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được biết, phối hợp thực hiện.

Thông báo kiểm tra công vụ.

Danh mục Danh mục