Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Quyết định phê duyệt "Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Nội vụ"

Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định phê duyệt "Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Nội vụ".

Theo đó, trong năm 2023, Sở Nội vụ sẽ triển khai 12 đoàn thanh tra theo kế hoạch đã đề ra. 

File đính kèm (Quyết định, Phụ lục)

Danh mục Danh mục