Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Quyết định Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND về Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý người ăn xin không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 3 năm 2023.

file 

Danh mục Danh mục