Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể bãi bỏ các quyết định sau:

- Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năn 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

fide 

Danh mục Danh mục