Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Quận 4

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Quận 4 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4

Danh mục Danh mục