Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Quận 10

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Quận 10 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10

Danh mục Danh mục