Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Điều động công chức Ban Thi đua - Khen thưởng

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 417/QĐ-SNV về điều động bà Nguyễn Đình Ngọc Uyên, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.

Danh mục Danh mục