Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ

Ngày 27/02/2023, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 56/QĐ-SNV phê duyệt danh sách công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở. Theo đó, có 23 công chức, viên chức được phân công làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại 06 tổ chức thuộc Sở và 03 tổ chức trực thuộc Sở.

Công dân, tổ chức khi cần hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có liên quan, liên hệ trực tiếp công chức, viên chức được phân công theo số điện thoại và địa chỉ email đã công bố.

(Đính kèm Quyết định số 56/QĐ-SNV)

Danh mục Danh mục