Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 6 Sở Nội Vụ đã giải quyết

96,7%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 04/05/2023)

Danh mục Danh mục