Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Kết quả xử lý TTHC Kết quả xử lý TTHC

Đến tháng 4 Sở Nội Vụ đã giải quyết

99.8%

Hồ sơ đúng hạn

Danh mục Danh mục