Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

  • Tra cứu

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Nội Vụ đã giải quyết

97,14%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 07/12/2022)

Danh mục Danh mục