Thư mời họp Thư mời họp

Quay lại

Thư mời họp về triển khai hướng dẫn chuyển xếp lương mới đối với cán bộ phường, xã, thị trấn theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

       Sở Nội vụ kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan thành phố, Trưởng phòng Nội vụ quận - huyện và 01 chuyên viên phụ trách về lương cán bộ phường, xã, thị trấn để triển khai hướng dẫn chuyển xếp lương mới đối với cán bộ phường, xã, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục