Thư mời họp Thư mời họp

Quay lại

Họp trao đổi xung quanh việc thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ - CP; Nghị định số 46/2010/NĐ - CP và các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.

Để thống nhất công tác thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức; ngày 23 tháng 6 năm 2010, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp gồm Lãnh đạo: Ban Tổ chức Thành uỷ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội sẽ tham dự và có ý kiến.

Nội dung thư mời họp.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục