Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Quay lại

TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Ngày 09 tháng 5 năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐPH về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn Thành phố trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

Nội dung của Kế hoạch là phổ biến những quy định quan trọng của Công ước ICCPR. Trong đó, tập trung đối với các quyền được Công ước công nhận như: Một số quyền đặc biệt; các quyền dân sự; các quyền chính trị. Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành. Đồng thời cập nhật tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

Kế hoạch giao các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, cung cấp các tài liệu tuyên truyền, tờ gấp phổ biến về quyền dân sự, chính trị cho các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác sử dụng; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật lồng ghép nội dung triển khai thực hiện Công ước ICCPR cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:

1. Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật.

2. Kế hoạch số 04/KH-HĐPH.

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục