Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

VIDEO CLIP ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CÀI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN NHÂN PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1

- Đơn vị dự thi: Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1

- Nội dung: "Cải cách thủ tục hành chính và lợi ích khi tham gia thủ tục hành chính"

- Đạt giải khuyến khích

Vui lòng truy cập đường link để xem clip: https://www.youtube.com/watch?v=fJ2I8c_LLf0./.

Danh mục Danh mục