Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố công bố kết quả đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 727/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức năm 2021 727qd_signed.pd. Theo đó:

- Khối sở, ban, ngành năm 2021: có 22/26 đơn vị xếp loại Tốt (từ 85 đến 100 điểm), có 04/26 đơn vị xếp loại Khá (từ 70 đến dưới 85 điểm). Không có đơn vị xếp loại Trung bình.

- Khối cơ quan ngành dọc năm 2021: có 07/07 đơn vị xếp loại Tốt (từ 85 đến 100 điểm). Không có đơn vị xếp loại Khá, Trung bình.

- Khối Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện năm 2021: có 19/22 đơn vị xếp loại Tốt (từ 85 đến 100 điểm), có 03/22 đơn vị xếp loại Khá (từ 70 đến dưới 85 điểm). Không có đơn vị xếp loại Trung bình.

Đồng thời, tại Quyết định số 727/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Sở Nội vụ thực hiện các quy trình thủ tục khen thưởng đối với 12 tập thể có Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 được xếp loại Tốt và xếp hạng từ 01 đến 05 của khối sở, ban, ngành và khối Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; 02 cơ quan điểm cao trong nhất trong khối cơ quan ngành dọc./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục