Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Tóm tắt về kết quả đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 3897/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 về triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tại địa bàn Thành phố năm 2021 và Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ đã thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện (Công văn số 5240/SNV-CCHC ngày 25 tháng 11 năm 2021; Công văn số 5242/SNV-CCHC ngày 25 tháng 11 năm 2021; Công văn số 5455/SNV-CCHC ngày 07 tháng 12 năm 2021). Đồng thời Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 5454/SNV-CCHC ngày 07 tháng 12 năm 2021 về phân công nhiệm vụ Tổ Thư ký và tiến độ thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra theo Kế hoạch số 3897/KH-UBND.

- Trên cơ sở báo cáo kết quả tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tại Hệ thống phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã triển khai đến Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố (Tổ Thư ký) xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị.

- Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Sở Nội vụ nhận được Công văn số 02/VNCPT-NCTH ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố về đánh giá Chỉ số cải cách hành chính đối với sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

- Ngày 06 tháng 01 năm 2021, Sở Nội vụ nhận được Công văn số 4046/MTTQ-BTT ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố về đánh giá Chỉ số cải cách hành chính đối với sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

- Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Tổ Thư ký đã tổ chức họp xem xét kết quả đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 trên địa bàn Thành phố và thống nhất các nội dung có liên quan.

- Ngày 26 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ có Tờ trình số 28/TTr-SNV về kết quả đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 trên địa bàn Thành phố trình Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

- Ngày 21 tháng 02 năm 2022, Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đã tổ chức họp xem xét các nội dung có liên quan.

- Ngày 04 tháng 3 năm 2020, Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 937/TTr-SNV về kết quả đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Theo đó, kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố năm 2021 như sau:

- Khối sở, ban, ngành: có 22/26 đơn vị xếp loại Tốt (từ 85 đến 100 điểm), có 04/26 đơn vị xếp loại Khá (từ 70 đến dưới 85 điểm). Không có đơn vị xếp loại Trung bình. Trong đó, các cơ quan đặc thù áp dụng đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần bằng phụ lục riêng và được xếp cùng Khối sở, ban, ngành.

Trong đó, năm 2021 có 13/22 đơn vị đã được đánh giá năm 2020 có số điểm giảm và 09/22 đơn vị đã được đánh giá năm 2020 có số điểm tăng.

- Khối cơ quan ngành dọc: có 07/07 đơn vị xếp loại Tốt (từ 85 đến 100 điểm). Không có đơn vị xếp loại Khá, Trung bình.

Trong đó, năm 2021 có 03/04 đơn vị đã được đánh giá năm 2020 có số điểm giảm và 01/04 đơn vị đã được đánh giá năm 2020 có số điểm tăng.

- Khối Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện: có 19/22 đơn vị xếp loại Tốt (từ 85 đến 100 điểm), có 03/22 đơn vị xếp loại Khá (từ 70 đến dưới 85 điểm). Không có đơn vị xếp loại Trung bình.

Trong đó, năm 2021 có 20/21 đơn vị đã được đánh giá năm 2020 có số điểm giảm và 01/21 đơn vị đã được đánh giá năm 2020 có số điểm tăng./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục