Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách  hành chính Thành phố tại Công văn số 1736/VP-KSTT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2021; trong đó có nội dung: “Giao Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị công bố báo chí kết quả Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức năm 2021 theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 123/TB-VP ngày 28 tháng 02 năm 2022”. Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố) đã ban hành Kế hoạch số 1130/KH-SNV ngày 21 tháng 3 năm 2022 về tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2021.1130_khsnvsigned.pdf

Kế hoạch tổ chức Hội nghị với mục đích công bố Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2021; phân tích, đánh giá các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Làm cơ sở để các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện xác định rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót trong thực hiện cải cách hành chính để có các giải pháp khắc phục, xây dựng kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc cải thiện các Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố.

Đồng thời yêu cầu phân tích, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính ngắn gọn, đầy đủ, chính xác dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính giữa các sở, ban, ngành; giữa thành phố Thủ Đức và các quận, huyện./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục