Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Qua Hội nghị công bố báo chí về kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2021, một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính, đặc biệt là những tác động cụ thể của kết quả công tác cải cách hành chính mang lại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 vừa được công bố đã phản ánh khách quan quá trình thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện. Đối với những kết quả đạt được trong năm 2021, như Sở Nội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố) đã có phân tích, đánh giá tại báo cáo, với áp lực nặng nề của công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác an sinh xã hội, không tránh khỏi sự ảnh hưởng, chậm trễ trong triển khai công tác cải cách hành chính của các đơn vị, do đó đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện cải cách hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số đơn vị vẫn còn chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác cải cách hành chính, do đã đã bị động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch của Thành phố và của đơn vị.

Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển của Thành phố, tuy nhiên cải cách hành chính phải mang đến kết quả thực chất, tác động tích cực và sâu rộng đến mọi đối tượng, đặc biệt là mục đích phục vụ và đạt được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Công tác đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện đã được Thành phố thực hiện liên tiếp nhiều năm qua; theo tình hình thực tế đã có những điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế theo từng năm và đây là công cụ hữu hiệu để định lượng chất lượng cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị. Riêng năm 2021, kết quả các đơn vị đạt được là tương đối cao và đồng đều, có thể nhận thấy qua kết quả cụ thể:

- Khối sở, ban, ngành có 22/26 đơn vị xếp loại Tốt, có 04/26 đơn vị xếp loại Khá.

- Khối cơ quan ngành dọc có 07/07 đơn vị xếp loại Tốt.

- Khối Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện: có 19/22 đơn vị xếp loại Tốt, có 03/22 đơn vị xếp loại Khá.

Tất cả 03 nhóm không có đơn vị xếp loại Trung bình.

Nhìn chung, có thể thấy đây là những kết quả tốt, được đánh giá khách quan qua công tác thẩm định việc thực hiện từng tiêu chí, tiêu chí thành phần của từng đơn vị. Mục tiêu cụ thể nhất của công tác cải cách hành chính vẫn là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, do đó qua Hội nghị công bố báo chí về kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2021 đề nghị các đơn vị thực hiện ngay các nội dung cụ thể:

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện

- Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, trực tiếp chỉ đạo và theo dõi công tác cải cách hành chính. Tập trung triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, góp phần thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

- Rà soát các nội dung hạn chế qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2021, khẩn trương có giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất và đảm bảo chất lượng từng nội dung.

- Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu cụ thể nhất của công tác cải cách hành chính là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử và thực thi công vụ; kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm; kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác và kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, thành phố Thủ Đức, quận, huyện hoặc kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) các vụ việc thiếu trách nhiệm, chậm trễ hoặc không phối hợp trong việc giải quyết các công việc liên quan, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, xử lý trách nhiệm người đứng đầu của cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc chậm trễ, thiếu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

2. Các đơn vị là thành viên Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố theo hướng phù hợp với tình hình thực tế, mở rộng đối tượng đánh giá và đề ra các mục tiêu cụ thể nhất của công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Mục tiêu kết quả Chỉ số cải cách hành chính phải là thước đo tỉ lệ thuận với sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính.

- Phát huy vai trò thành viên Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố, chủ động báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố công bố kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố chậm nhất trong tháng 1 hàng năm để các đơn vị có cơ sở rà soát, khắc phục ngay từ đầu năm.

- Giao Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng 12 cơ quan, đơn vị có thành tích trong đánh giá chỉ số cải cách hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan, đơn vị khác trong phối hợp tốt trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

3. Đề nghị các các cơ quan báo, đài Thành phố và Trung ương

- Tăng cường công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về công tác cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tăng cường phản ánh được thực tế các khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp và các nội dung làm tốt, tạo được sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp; đồng thời biểu dương, tuyên truyền nhân rộng các điển hình cá nhân, tổ chức và các mô hình hay, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Trong đó tăng cường thực hiện các ấn phẩm chuyên đề theo hình thức phóng sự thực tế có liên quan đến các thủ tục hành chính, đặc biệt đối với các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng…./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục