Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Đảng ủy Sở Nội vụ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Đảng ủy Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/ĐU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (viết tắt là tác phẩm) được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần.

Những nội dung cốt lõi của Tác phẩm

* Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” (trang 11 đến 206), gồm 01 bài viết tổng quan, 04 phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2014, 2018, 2020, 2022) và trích các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo (từ năm 2013 - 2022).

* Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” (trang 207 đến 522), gồm tuyển chọn 22 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

* Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suối” (trang 523 đến 619), tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư.

Đối tượng, hình thức tổ chức, tài liệu

* Đối tượng: Cấp ủy Chi bộ, Ban chấp hành các đoàn thể, người đứng đầu tổ chức thuộc và trực thuộc Sở, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động Sở Nội vụ.

* Hình thức tổ chức                             

- Tiếp cận nội dung tác phẩm thông qua: Hội thảo khoa học do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng. chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biển", “tự chuyển hoả” đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn thành phố".

Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch của Thành ủy.

* Đưa việc giới thiệu tác phẩm vào trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW và Kết luận số 14-KLTW. Ngoài ra, cấp ủy, bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể có thể lựa chọn thêm các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp tình hình thực tế của chi bộ, đoàn thể như tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, hội thi,...

Đính kèm file /documents/20197/89137/ke_hoach_trien_khai_tac_pham_signed.pdf/2ba5b4d1-c527-4153-a188-21bea42a7a19

                                                                                      Kim Thanh

Danh mục Danh mục