Thông báo Thông báo

Quay lại

Quy trình ISO nội bộ tại Sở Nội vụ

Ngày 18/8/2021, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 494/QĐ-SNV về việc ban hành các quy trình ISO nội bộ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Theo đó, có 26 quy trình ISO nội bộ thực hiện tại cơ quan Sở Nội vụ bao gồm:

- Lĩnh vực tổ chức, biên chế: 12 quy trình.

- Lĩnh vực công chức, viên chức: 12 quy trình.

- Lĩnh vực Văn phòng: 02 quy trình.

(đính kèm)

 

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục