Thông báo Thông báo

Quay lại

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với thông điệp “Hãy gọi 111 bảo vệ trẻ em”

Thực hiện Kế hoạch số 2035/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai, tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em năm 2019” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nội dung Kế hoạch số 2035/KH-UBND, Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Đề nghị công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở hưởng ứng thông điệp “Hãy gọi 111 bảo vệ trẻ em”.

Danh mục Danh mục