Thông báo Thông báo

Quay lại

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 03 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, cụ thể như sau:

- Quyết định số 3628/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- Quyết định số 3629/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quyết định số 3630/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

 

 

dqhung.snv

Danh mục Danh mục