Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Tổng kết việc thực hiện công tác quản lý về Hội - Quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

               Ngày 02 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý về Hội - Quỹ trên địa bàn Thành phố năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

 

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2029; Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2012, Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố; các Nghị định, thông tư của Chính phủ; văn bản triển khai của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân Thành phố có liên quan đến công tác quản lý về Hội - Quỹ.

2. Lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất triển khai thực hiện công tác quản lý về Hội - Quỹ trong thời gian tới.

3. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác hội, quỹ trên địa bàn Thành phố trong năm 2023 (có hướng dẫn riêng).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

1. Tiêu đề: Hội nghị tổng kết công tác quản lý về Hội - Quỹ trên địa bàn Thành phố năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

2. Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong Quý I năm 2024.

3. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân Thành phố (Số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

4. Chủ trì: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Thành phần tham dự: khoảng 190 đại biểu, gồm:

- Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện các Ban thuộc Thành Ủy Thành phố (Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Tổ chức).

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Ban Chấp hành hội có tính chất đặc thù (theo Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh).

- Đại diện thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có phạm vi hoạt động cấp Thành phố.

- Lãnh đạo các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

- Lãnh đạo phòng Phòng Nội vụ 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Chương trình Hội nghị gồm những nội dung sau:

- Đón tiếp đại biểu.

- Tuyên bố lý do.

- Giới thiệu đại biểu.

- Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quản lý về Hội - Quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Hội nghị thảo luận về: kết quả quản lý nhà nước về Hội - Quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Hội - Quỹ trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

- Giải đáp thắc mắc (Sở Nội vụ cùng các Sở, ngành có liên quan chuẩn bị).

- Lãnh đạo Thành phố kết luận.

- Khen thưởng

- Bế mạc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Sở, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức

a) Sở Nội vụ

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các văn bản triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết cấp Thành phố theo Kế hoạch;

- Đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác hội, quỹ trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

- Tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá kết quả thực hiện công tác hội, quỹ tại các Sở, ngành, tổ chức hội, quỹ xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện công tác quản lý Hội - Quỹ trên địa bản Thành phố năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ngành trên địa bàn Thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết thực công quản lý Hội - Quỹ năm 2023 trên đia bàn Thành phố và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Lập dự toán kinh phí triển khai Hội nghị tổng kết gửi Sở Tài chính thẩm định, bố trí theo quy định.

b) Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nội vụ, các đơn vị liên quan đề xuất kinh phí tổ chức Hội nghị, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố duyệt và hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh quyết toán và sử dụng nguồn kinh phí theo quy định.

c) Các Sở, ngành Thành phố

- Báo cáo tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác quản lý về Hội - Quỹ theo chức năng quản lý nhà nước của từng đơn vị (theo đề cương hướng dẫn đính kèm). Báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 (gửi kèm file qua hộp thư điện tử thnga.snv@tphcm.gov.vn);

- Đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác quản lý Hội - Quỹ (nếu có) theo hướng dẫn của Sở Nội vụ;

- Kiến nghị, đề xuất phương hướng việc thực hiện công tác quản lý Hội - Quỹ trong thời gian tới;

- Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị tổng kết theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, ngành; Trong đó, chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của Sở, ngành (giao Sở Nội vụ có văn bản đề nghị các Sở, ngành Thành phố báo cáo tham luận).

d) Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

- Bố trí Hội trường tổ chức Hội nghị.

- Phối hợp với Sở Nội vụ phát hành Giấy mời; phông nền Hội nghị; chụp hình, đưa tin về Hội nghị; chuẩn bị công tác hậu cần, phục vụ Hội nghị.

đ) Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức

- Tổ chức tổng kết, đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện công tác quản lý Hội - Quỹ; báo cáo kết quả việc thực hiện công tác quản lý Hội - Quỹ của Ủy ban nhân dân quận, huyện (theo mẫu đính kèm) gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 (gửi kèm file qua hộp thư điện tử thnga.snv@tphcm.gov.vn);

- Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện cô theo thẩm quyền; Đồng thời đề xuất khen thưởng cấp Thành phố đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện công tác hội, quỹ (nếu có) theo hướng dẫn của Sở Nội vụ;

- Kiến nghị, đề xuất phương hướng của địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý về Hội - Quỹ trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới;

- Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị tổng kết; trong đó, chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương (giao Sở Nội vụ có văn bản đề nghị địa phương báo cáo tham luận).

2. Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết

Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý Hội - Quỹ trên địa bàn Thành phố năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Danh mục Danh mục