Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra

Ngày 01/11/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra.

 Theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-TTCP thì danh mục 24 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra gồm:

- Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra.

- Thanh tra viên chính về công tác thanh tra.

- Thanh tra viên về công tác thanh tra.

- Chuyên viên cao cấp về công tác thanh tra.

- Chuyên viên chính về công tác thanh tra.

- Chuyên viên về công tác thanh tra.

- Thanh tra viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn.

- Thanh tra viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn.

- Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn.

- Chuyên viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn.

- Chuyên viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn.

- Chuyên viên về tiếp công dân và xử lý đơn.

- Thanh tra viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chuyên viên cao cấp về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chuyên viên chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chuyên viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra viên cao cấp về phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra viên chính về phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra viên về phòng, chống tham nhũng.

- Chuyên viên cao cấp về phòng, chống tham nhũng.

- Chuyên viên chính về phòng, chống tham nhũng.

- Chuyên viên về phòng, chống tham nhũng.

Toàn văn Thông tư số 01/2023/TT-TTCP ngày 01/11/2023 của Thanh tra Chính phủ: tại đây

Danh mục Danh mục