Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Thông báo Kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Tổ kiểm tra liên ngành Thành phố theo Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 856/TB-TKTLN về Kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024:

1. Đối tượng

Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập; các Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Thành phố.

2. Nội dung

Việc thực hiện quy tắc ứng xử, các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Thành phố theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017, Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian thực hiện

Cả năm 2024.

4. Phương pháp

- Kiểm tra đột xuất;

- Kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, của Giám đốc Sở Nội vụ, của Tổ trưởng Tổ kiểm tra liên ngành Thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân.

Đề nghị Thủ trưởng Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập, các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm túc./.

 

THANH TRA SỞ

 

Danh mục Danh mục