Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển (vòng 2) viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2023

Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2295/TB-SNV về Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển (vòng 2) viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2023 (đính kèm Thông báo, danh sách và danh mục tài liệu)./.

File 1: Thông báo/documents/20197/89137/TB+2295_signed.pdf/f3c7565f-ad43-4a49-902c-0a2ecebf3070 

File 2: Danh sách đủ điều kiện /documents/20197/89137/danh_sach_du_dk_ttltlstp_2023_1_signed.pdf/d940d7e2-032d-47f2-84ab-142cf5814a6c

File 3: Danh sách không đủ điều kiện/documents/20197/89137/danh_sach_kg_du_dk_ttltlstp_2023_2_signed.pdf/431348f1-bf74-4d88-9552-d142547ee7b0

File 4: Tài liệu tham khảo/documents/20197/89137/danh_muc_tai_lieu_xet__tuyen_vien_chuc_2023_3_signed.pdf/442326e9-07ed-40e3-9406-b157cb3ff517

Danh mục Danh mục