Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Thành phố những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh;

Nhằm tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Thành phố những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; đồng thời, để công tác phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, Sở Nội vụ đã có Công văn số 133/SNV-TTS ngày 05 tháng 01 năm 2024 triển khai đến Thủ trưởng Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập, các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố các nội dung sau:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ;

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Công văn số 6424/UBND-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.

- Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh.

2. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính nhà nước trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết; xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục theo dõi, triển khai Chủ đề công tác năm 2024 đảm bảo đồng bộ, nhất quán, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị Thành phố và sự chung tay, góp sức, đồng hành của Nhân dân Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp.

3. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước Tết và tập trung ngay vào công việc ngay sau nghỉ Tết.

4. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trước, trong và sau Tết. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Tổ kiểm tra liên ngành Thành phố (được thành lập theo Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018, Quyết định số 5840/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố) trong công tác kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ khác trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Đề nghị Thủ trưởng Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập, các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu tại Công văn số 133/SNV-TTS, đồng thời liên đới chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố khi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị vi phạm các quy định này./.

Xem toàn văn Công văn số 133/SNV-TTS ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục