Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Quyết định về kiện toàn Tổ tiếp công dân của Sở Nội vụ

Ngày 23 tháng 01 năm 2024, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 44/QĐ-SNV về kiện toàn Tổ tiếp công dân của Sở Nội vụ như sau:

1. Ông Nguyễn Tấn Lợi, Phó Chánh Thanh tra Sở - Tổ trưởng;

2. Ông Đào Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Sở - Tổ phó Thường trực;

3. Ông Ngô Anh Duy, Phó Chánh Thanh tra Sở - Tổ phó;

4. Bà Trần Thị Ngọc Thạch, Thanh tra viên chính Thanh tra Sở - Thành viên;

5. Ông Phan Hồng Sơn, Thanh tra viên Thanh tra Sở - Thành viên;

6. Bà Tôn Nữ Ngọc Anh, Thanh tra viên Thanh tra Sở - Thành viên;

7. Ông Phan Phạm Nhật Trung, Thanh tra viên Thanh tra Sở - Thành viên;

8. Ông Phạm Công Hoài Vũ, Chuyên viên Thanh tra Sở - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Trọng Tường, Chuyên viên Thanh tra Sở - Thư ký.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem toàn văn Quyết định số 44/QĐ-SNV tại đây.

 

THANH TRA SỞ

Danh mục Danh mục