Sự kiện đặc biệt Sự kiện đặc biệt

Quay lại

Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ đã ban hành  Công văn số 1520/SNV-VP ngày 06 tháng 5 năm 2015 hướng dẫn các đơn vị tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” (Chi tiết xem file đính kèm)./.

Danh mục Danh mục