Sơ đồ cổng Sơ đồ cổng

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 4 Sở Nội Vụ đã giải quyết

96,55%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/04/2023)

Danh mục Danh mục