Sơ đồ cổng Sơ đồ cổng

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Sở Nội Vụ đã giải quyết

94,26%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 16/07/2023)

Danh mục Danh mục