Giới thiệu về Sở Nội vụ Giới thiệu về Sở Nội vụ

    ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            SỞ NỘI VỤ
            _________                                                             

Số:  56 /2008/QĐ-UBND                                                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 6  năm 2008

        

QUYẾT ĐỊNH

Về sáp nhập Ban Thi đua – Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Dân tộc
vào Sở Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố
tổ chức, quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Sở Nội vụ

__________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 355/TTr-SNV ngày 18 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.   Nay sáp nhập Ban Thi đua – Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Dân tộc vào Sở Nội vụ, đồng thời bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Sở Nội vụ.

Điều 2.  Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo và thi đua – khen thưởng.

Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Điều 3.  Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Ban Thi đua – Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc sáp nhập chuyển giao nhiệm vụ tổ chức, bộ máy quy định tại Điều 1 quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4.  Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 5.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về sáp nhập Ban Thi đua – Khen thưởng vào Sở Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Sở Nội vụ và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6.  Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:                                                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 6;                                                                                                                 CHỦ TỊCH              

- Văn phòng Chính phủ;                                                                    

- Bộ Nội vụ;

- Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;                                                                      (Đã ký)

- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;                                                                     Lê Hoàng Quân

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;                                                         

- Ủy ban nhân dân thành phố;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;                                   

- Các Đoàn thể thành phố;

- Các Ban Thành ủy;

- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;

- Công an thành phố (PC13); Sở Nội vụ (3b);                               

- Các Sở-ngành thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;

- VPHĐ-UB: các PVP;

- Các Phòng Chuyên viên; TTCB;

- Lưu:VT, (VX/Nh) H.

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 4 Sở Nội Vụ đã giải quyết

99.8%

Hồ sơ đúng hạn