Quy chế Cổng Thông tin điện tử Quy chế Cổng Thông tin điện tử

      ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            SỞ NỘI VỤ 

       Số 443/QĐ-SNV                                                                   TP.Hồ Chí Minh, ngày  21  tháng  4  năm 2010 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành
Cổng Thông tin điện tử
 của Sở Nội vụ.

 __________

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 04 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nội vụ thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
của Sở Nội vụ chịu trách nhiện thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                           GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;                                                                                                           (đã ký tên và đóng dấu)
- TTUBND/TP “để báo cáo”;                                                                                         Đặng Công Luận
- Sở TT và TT “để phối hợp”;
- BBT HCM City WEB“để phối hợp”; 
- Các PGĐ/SNV “để thực hiện”;
- Lưu.                                                                                                                       

                                                                                                

 

Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin.
Quyết định kiện toàn Ban biên tập.