Phòng công chức, viên chức Phòng công chức, viên chức

1. Nắm và quản lý đội ngũ cán bộ công chức – viên chức Nhà nước toàn Thành phố. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy nắm số lượng cán bộ thuộc diện Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý đang công tác ở khu vực Nhà nước. Thống kê, phân tích và tổng hợp số liệu về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Thành phố phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ công chức.

2. Xây dựng hồ sơ, thẩm tra, đề xuất, làm các thủ tục cần thiết về nhân sự (cán bộ Nhà nước thuộc diện Thành Ủy - Ủy ban quản lý) như: bổ nhiệm, đề bạt (kể cả các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp liên doanh), nâng lương, điều động, về hưu, nghỉ việc, kỷ luật.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Phối hợp Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Cán bộ Thành phố, các Trường, các cơ quan có liên quan khác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, kiến thức đối ngoại, ngoại ngữ cho công chức, viên chức theo phân công phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Xem xét, đề xuất phân bổ chỉ tiêu và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định về việc cử cán bộ các cấp, các ngành đi học chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước theo tiêu sinh của các Bộ, Ngành Trung ương và chỉ đạo của Thành phố.

4. Phối hợp với các Phòng nghiên cứu, đề xuất kế hoạch, biện pháp, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; việc xếp lương, nâng lương, nâng ngạch hoặc chuyển ngạch công chức viên chức. Tham gia xếp hạng doanh nghiệp cho viên chức ở các doang nghiệp Nhà nước; Trình Ủy ban nhân dân Thành phố văn bản đề nghị Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch cao cấp.

5. Nghiên cứu hướng dẫn, phối hợp với các Sở, ngành hữu quan tổ chức thực hiện việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức cho số thí sinh trúng tuyển.

Phòng Công chức - Viên chức và Đào tạo có 01 Trưởng Phòng, từ 01-02 Phó phòng, biên chế chung là 6 người.