Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Nhiệm vụ của Phòng Cải cách hành chính

a) Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính của Thành phố theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ;

b) Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính;

c) Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính;

d) Kiểm tra, khảo sát các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo phân công;

e) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện; xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo về công tác cải cách hành chính theo quy định.

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực cải cách hành chính cho công chức làm đầu mối công tác cải cách hành chính ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện.

2. Tham mưu cho Giám đốc thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố.

Tham mưu công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố, Tổ công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố.

3. Chủ trì, phối hợp tham mưu công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Thành phố; đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Tham mưu công tác kiện toàn Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và Tổ Thư ký của Hội đồng.

4. Phối hợp tham mưu, đề xuất khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

5. Trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính Thành phố.

6. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch chuyên môn, chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc theo chuyên đề.

7. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và tham gia giải quyết hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn giải quyết các khiếu nại có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng.

8. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sáng tạo của Phòng theo kế hoạch của Phòng và của Sở.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.

 

Sở Nội vụ