Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Sở Nội Vụ đã giải quyết

95,92%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/03/2023)

Danh mục Danh mục