Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Nội Vụ đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/01/2023)

Danh mục Danh mục