Hỏi đáp trực tuyến Hỏi đáp trực tuyến

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 8 Sở Nội Vụ đã giải quyết

97,92%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 17/08/2022)

Danh mục Danh mục