Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo về thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số  4912/QĐ-UBND về thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó:

Đối với Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thành phố
Hồ Chí Minh:

1. Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên
Ban Chỉ đạo thay thế ông Trần Anh Tuấn;

2. Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên Ban Chỉ đạo thay thế ông Nguyễn Văn Lâm;

3. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Thành viên Ban Chỉ đạo thay thế ông Nguyễn Hoài Nam;

4. Đưa ra khỏi danh sách Thành viên Ban chỉ đạo: Ông Võ Thanh Sang,
Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố (do chuyển công tác).

Đối với Tổ Giúp việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 củaThành phố Hồ Chí Minh:

1. Bà Trần Thị Triêu Nhật, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Thống kê Kinh tế, Cục Thống kê Thành phố, Thành viên Tổ Giúp việc thay thế ông Nguyễn Chí Cương;

2. Bổ sung ông Nguyễn Minh Quang, Phó Trưởng phòng, Phòng Thu thập Thông tin thống kê, Cục Thống kê Thành phố, Thành viên Tổ Giúp việc.

Các Thành viên khác tại Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố vẫn giữ nguyên.

Danh mục Danh mục