Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí Minh ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ  Hội Khuyến học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục Danh mục