Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

V/v thành lập Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 4913/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố là Chủ tịch Hội đồng, Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội đồng có 12 thành viên.

Nhiệm vụ của Hội đồng: Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, tổ chức họp đánh giá, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định và cấp bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung và thay thế (nếu có).

Cơ chế hoạt động của Hội đồng

Hội đồng tổ chức họp khi có hồ sơ đề nghị xét công nhận nghề      truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Hội đồng chỉ xem xét hồ sơ lập theo đúng nội dung, thủ tục, trình tự theo quy định tại Chương II của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và các quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn có liên quan. Các trường hợp hồ sơ lập không đúng nội dung, thủ tục, trình tự thì Hội đồng không xem xét và phải có văn bản trả lời lý do không xem xét hồ sơ.

Cuộc họp xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống phải có ít nhất 10/12 thành viên Hội đồng tham dự (trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền). Thành viên vắng mặt phải có ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi đến Hội đồng.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể thông qua các cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng (khi được ủy quyền). Hội đồng và các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; sử dụng bộ máy chuyên môn của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.  Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu. Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định công nhận khi kết quả bỏ phiếu đạt từ 80% trở lên các thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp thống nhất, đồng ý. Các thành viên Hội đồng không đồng ý phải nêu rõ lý do cụ thể.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng

- Ngân sách nhà nước đảm bảo và thực hiện theo quy định hiện hành.

- Kinh phí hoạt động hàng năm của Hội đồng được cấp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dự toán để quản lý và thực hiện chi theo quy định của nhà nước.

Nội dung chi và mức chi: Nội dung chi: in ấn bằng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống (bao gồm cả làm khung, kính);  Mức chi: theo tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành của Nhà nước.

Danh mục Danh mục