Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Ủy quyền thực hiện một số trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý các Trường Cao đẳng công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

           Ngày 18 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3551/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện một số trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý các Trường Cao đẳng công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó nội dung cơ bản của Quyết định ủy như sau:

             1. Các cơ quan được ủy quyền

Ủy quyền cho các cơ quan sau đây thực hiện một số trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố trên lĩnh vực quản lý nhà nước đối với các Trường Cao đẳng công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (sau đây gọi tắt là Trường Cao đẳng công lập), cụ thể như sau:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo: Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố; Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Sở Văn hóa và Thể thao: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Sở Xây dựng: Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

đ) Sở Giao thông vận tải: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

e) Sở Công Thương: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.

g) Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức; Trường Cao đẳng Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung ủy quyền cụ thể

a) Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng công lập.

b) Quyết định phê duyệt (hoặc điều chỉnh) vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng công lập.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các Trường Cao đẳng công lập.

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các Trường Cao đẳng công lập theo quy định của pháp luật.

đ) Quyết định phê duyệt phương án tự chủ tài chính của Trường Cao đẳng công lập.

e) Kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng đúng mục đích nguồn tài chính tại Trường Cao đẳng công lập; quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của Trường Cao đẳng công lập theo quy định của Chính phủ.

g) Xác định phân loại đơn vị và quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các Trường Cao đẳng công lập; phê duyệt dự toán kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu phí được để lại chi; kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (nếu có) cho Trường Cao đẳng công lập.

3. Điều kiện ủy quyền

3.1. Bên ủy quyền: Ủy ban nhân dân Thành phố

a) Không được ủy quyền các nội dung nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương ủy quyền. Đồng thời, chịu trách nhiệm với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương về các nội dung đã ủy quyền.

b) Đảm bảo các nguồn lực và điều kiện cho các cơ quan nhận ủy quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã ủy quyền.

3.2. Bên nhận ủy quyền

a) Việc thực hiện các công việc được ủy quyền phải tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực được ủy quyền và phù hợp với quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành; không được ủy quyền lại cho các cơ quan, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền tại Quyết định này.

b) Cơ quan được ủy quyền phải thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được ủy quyền. Đồng thời, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền.

c) Chuẩn bị các nguồn lực để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền.

d) Chấp hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra về các nội dung được ủy quyền.

đ) Đình kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và tình hình hoạt động của các đơn vị được ủy quyền quản lý cho cơ quan ủy quyền theo quy định (thông qua Sở Nội vụ).

4. Thời gian ủy quyền

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Đính kèm File

Danh mục Danh mục