Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2

Ngày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 4229/KH-UBND triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Kế hoạch:

     - Giai đoạn 1 từ ngày 29/10/2022 đến ngày 31/12/2022, Sở Nội vụ tiếp nhận và giải quyết 19 thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên Cổng dịch vụ công Thành phố.

     - Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023, Sở Nội vụ sẽ tiếp nhận và giải quyết thêm các thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ trên Cổng dịch vụ công Thành phố đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

Danh mục Danh mục