Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Tổ Công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố họp trao đổi, thống nhất Kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024

     Thực hiện Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2024.

     Ngày 15 tháng 3 năm 2024, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ Công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp với Thành viên Tổ Công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định 91/QĐ-BCĐ ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố về kiện toàn Tổ Công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh) để trao đổi, thống nhất Kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024.

      Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp, các thành viên dự họp thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất nội dung dự thảo quyết định, kế hoạch, các phụ lục và thành lập 05 Đoàn kiểm tra, khảo sát theo từng lĩnh vực cụ thể của cải cách hành chính.

2. Về thời hạn thực hiện: Các đoàn xây dựng nội dung kiểm tra, khảo sát theo lĩnh vực phục trách, tổ chức thực hiện và báo cáo chậm nhất ngày 31 tháng 8 năm 2024 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chậm nhất ngày 30 tháng 9 năm 2024 (để đúng thời gian thực hiện theo Quyết định số 6004/QĐ-UBND)

3. Về phương thức thực hiện: Các đoàn căn cứ theo Kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành để tổ chức đoàn và chủ động xây dựng nội dung đề cương chi tiết trong việc kiểm tra hoặc khảo sát cho phù hợp.

4. Về các đơn vị được lựa chọn kiểm tra, khảo sát: - Văn phòng Ủy ban nhân dân thực hiện kiểm tra, khảo sát lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đối với 05 đơn vị dẫn đầu khối sở, ban, ngành và 05 đơn vị dẫn đầu khối thành phố Thủ Đức và quận, huyện về chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 2 của Ủy ban nhân dân Thành phô về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2023). - Sở Nội vụ tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát đối với các đơn vị được lựa chọn kiểm tra, khảo sát trùng lắp theo đề xuất từ các Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông (bao gồm nhiều lĩnh vực). - Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát theo lĩnh vực đối với các đơn vị được lựa chọn kiểm tra, khảo sát đã đề xuất.

5. Giao Phòng Cải cách hành chính hoàn thiện dự thảo: Quyết định, Kế hoạch, các Phụ lục để trình Ủy ban nhân dân Thành phố chậm nhất trong tháng 3 năm 2024.

6. Đề nghị Thanh tra Sở Nội vụ rà soát danh sách kiểm tra, khảo sát và tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản thông tin đến Thanh tra Thành phố có ý kiến để tránh trùng lắp trong việc kiểm tra các đơn vị trong năm 2024

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Phòng Cải cách hành chính

Danh mục Danh mục