Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

         Theo Công văn số 12/TCTCNN ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Tạp chí Tổ chức Nhà nước về đăng tải Thư chúc mừng năm mới, Sở Nội vụ phối hợp đăng tải Thư chúc mừng của Bộ trưởng (đính kèm).

 

Danh mục Danh mục