Thông báo Thông báo

Quay lại

Thông báo về công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ngày 17 tháng 11 năm 2021, Sở Nội vụ phát hành Thông báo số 5095/TB-SNV về tiếp tục triển khai công tác công khai và thực hiện tiếp nhận các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Thông báo, Sở Nội vụ công khai 105 thủ tục hành chính, bao gồm:

- Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ: 64 thủ tục

- Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các sở, ban, ngành và cơ quan tương đương: 10 thủ tục 

- Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện: 21 thủ tục

- Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 10 thủ tục

 

dqhung.snv

Danh mục Danh mục