Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận

Ngày 02 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận. Trong đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận và Danh sách các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận.

Danh mục Danh mục