Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Phòng Cải cách hành chính phối hợp Văn phòng xây dựng “Chuyên mục Cải cách hành chính” trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-SNV ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Sở Nội vụ về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2024. Trong đó có nội dung "Cải tạo giao diện “Chuyên mục Cải cách hành chính” trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, tuyên truyền cải cách hành chính đến người dân và doanh nghiệp"

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã chủ trì cuộc họp với đại diện các cơ quan có liên quan gồm: Văn phòng Sở Nội vụ, Phòng Cải cách hành chính.

Sau khi Phòng Cải cách hành chính báo cáo nội dung đề xuất điều chỉnh giao diện “Chuyên mục Cải cách hành chính” trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp, các thành viên dự họp thống nhất các nội dung sau:

1. Giao Phòng Cải cách hành chính phối hợp với Văn phòng Sở điều chỉnh giao diện “Chuyên mục Cải cách hành chính” trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ bao gồm:

- Đưa “Chuyên mục Cải cách hành chính” hiển thị trực tiếp trên giao diện của trang thông tin điện tử ngay khi truy cập vào địa chỉ https://sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/web/snv/trang-chu.

- Phân bố nội dung “Chuyên mục Cải cách hành chính” gồm 03 thư mục lớn: Bản tin cải cách hành chính, Phong trào cải cách hành chính và Tài liệu tham khảo.

2. Giao Phòng Cải cách hành chính định kỳ đưa các tin tức liên quan đến cải cách hành chính vào “Chuyên mục Cải cách hành chính” theo nội dung các thư mục đã phân bổ. 

Hình ảnh tại cuộc họp

Phòng Cải cách hành chính

Danh mục Danh mục